Gminy obszaru LGD
Gmina          Gmina           Gmina         Gmina            Gmina         Gmina

Borkowice   Chlewiska     Mirów        Szydłowiec   Orońsko     Jastrząb

 

 

 
 
 

 

 Biuro LGD Na Piaskowcu jest czynne

Poniedziałek - Piątek od godz. 8.00 do godz. 13.00

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie,

tel. 792 030 634


 

Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu”
na Jarmarku Końskim Wstępy w Skaryszewie

 

Wstępy, czyli Skaryszewski Jarmark Koński to impreza handlowo – folklorystyczna o kilkusetletniej tradycji. Sięgającej do XV wieku, pozwolenie na ich organizowanie miasto otrzymało od króla Władysława Jagiełły w dowód wdzięczności za konie przekazane rycerstwu, walczącemu pod Grunwaldem.

Wstępy odbywają się tylko raz w roku i mają ruchomą datę - „wstępny”, czyli pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu. Jest to największa tego typu impreza w Polsce i w Europie. Podczas Jarmarku eksponowane są między innymi akcesoria rymarskie, sprzęt rolniczy, wyroby rzemieślnicze, rzemiosło, sztuka ludowa, ale przede wszystkim konie różnych ras i typów użytkowych.

W poniedziałek, pierwszego dnia imprezy handel końmi rozpoczął się jeszcze przed świtem. Zwierzęta można było oglądać w dwóch miejscach: na gminnym targowisku i w stadninie koni "Hubertus".

Oficjalne otwarcie targów nastąpiło o godzinie 10 na estradzie w centrum miejscowości, gdzie grała orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, a burmistrz Ireneusz Kumięga przywitał gości oraz tłumy posłów, włodarzy i radnych z powiatu i gminy.

Wstępom towarzyszyły im występy kapel ludowych, a na głównym trakcie, zwanym Aleją Twórców Ludowych, sprzedawane były wyroby z wikliny, gliniane naczynia, rzeźby i regionalne przysmaki.

Dzięki uprzejmości skaryszewskiego LGD „Wspólny Trakt” nasze stowarzyszenie mogło zaprezentować się na tegorocznych Wstępach. Podczas imprezy nasze stowarzyszenia przygotowały wspólne stoisko gdzie udostępnialiśmy materiały informacyjno – promocyjne na temat naszych gmin oraz materiały dotyczące Projektu Współpracy ROWER - oznakowanie szlaków rowerowych na terenie gmin należących do obu Lokalnych Grup Działania.

LGD „Na Piaskowcu” reprezentował Prezes Wojciech Winiarski, Wiceprezes Artur Siwiorek oraz pracownica biura Monika Szcześniak.
P1010976.JPG


P1300987.JPG

 

 

 


 

Mobilne Punkty Informacyjne zapraszają na spotkania na temat funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych zaprasza do udziału                          w spotkaniach w Mobilnych Punktach Informacyjnych. W trakcie spotkań przedstawione będą ogólne informacje o planowanych środkach w nowym budżecie unijnym dla społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy unijnych. Każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy na lata 2014-2020.

Organizatorem konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego jest: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu. Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy unijnych.

31 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7, w godzinach 9.00 - 14.00.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

 

 


Ostateczny termin rozliczenia projektów !

Szanowni Beneficjenci,

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność złożenia wniosku o płatność w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014r. poz. 884).

Przypominamy, że dla wszystkich wniosków, które były składane w naborach, których termin rozpoczynał się przed dniem 17 lipca 2014r. ostatecznym  terminem na złożenie wniosku o płatność był dzień 31 grudnia 2014r. W uzasadnionych przypadkach po uprzednim podpisaniu umowy do dnia 31 grudnia 2014r, istniała możliwość zmiany terminu złożenia wniosku o płatność określonego w umowie, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2015r. Natomiast w przypadku wniosków składanych w naborach, w których termin rozpoczynał się po zmianie rozporządzenia z dnia 17 lipca 2014r., ostatecznym terminem na złożenie wniosku o płatność (bez możliwości jego przedłużenia) jest dzień 31 marca 2015r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie ma możliwości złożenia wniosku o płatność po 31 marca 2015 r., bądź przedłużenia tego terminu poprzez anektowanie umowy przyznania pomocy.

 

 

 


Remont świetlicy przy OSP Wola Lipieniecka zakończony

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Lipienieckiej Małej zakończyła realizację projektu pn. „Remont świetlicy przy OSP Wola Lipieniecka” finansowanego w ramach konkursu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu” w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla działania „Małe Projekty”. Projekt polegał na remoncie połączonym z modernizacją istniejącej świetlicy poprzez wymianę podłogi wraz z wykonaniem izolacji termicznej oraz ponownym ułożeniem wykładziny.

Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia powstało miejsce, w którym mieszkańcom miejscowości mogą aktywnie spędzać czas wolny, bez wątpienia zwiększyła atrakcyjność tego miejsca co wydatnie przełoży się na zwiększenie dostępność świetlicy dla szerszej rzeszy osób, możliwość przeprowadzania spotkań mieszkańców miejscowości, Młodzieżowej Drużyny OSP oraz prób i występów zespołu folklorystycznego "Wolanki" oraz możliwość dalszego rozwoju świetlicy.

Tak wyremontowany i zmodernizowany obiekt z powodzeniem spełni funkcję: kulturalno – rozrywkowe, stanie się miejscem organizowania  rożnego rodzaju imprez oraz spotkań i zabaw dla dzieci. Tego typu obiekt bez wątpienia posłuży jako narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego, kulturalnej regeneracji terenów wiejskich oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego. Mieszkańcy będą mieli możliwość spotkań i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Ponadto realizacja tego przedsięwzięcia wpłynie na zwiększenie zaangażowania mieszkańców Woli Lipienieckiej Małej na rzecz wzajemnej integracji oraz aktywizacji gospodarczej i społecznej, odnalezieniu własnej tożsamości kulturowej dzięki odradzaniu się wiejskiego dziedzictwa kulturowego w postaci zwyczajów i obyczajów wiejskich, poprawa jakości kapitału społecznego, dzięki wzrostowi wiedzy. Ponadto poprawie ulegnie wizerunek miejscowości Wola Lipieniecka Mała.

Wartość realizowanego projektu wyniosła 7 944,50 zł, natomiast kwota przekazanych środków unijnych – dotacji wyniosła 6 355,60 zł.

 

  

 

Informacja dla Beneficjentów "Małych Projektów"

Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku ciążącym na beneficjentach "małych projektów" tj. składania do siedziby Samorządu Województwa Mazowieckiego ankiety monitorującej, zgodnie z § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy. Zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2 w przypadku, gdy beneficjent nie spełni warunków, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy zwrotowi podlega 1 % pobranej kwoty pomocy. (zapis od wersji 4 umowy przyznania pomocy).

Aktualny formularz ankiety monitorującej wraz z instrukcją jej wypełnienia dla działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- "małe projekty" znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w  Warszawie www.mazovia.pl

http://www.prow.mazovia.pl/pl/leader/dokumenty_do_pobrania/funkcjonowanie_lokalnej_grupy_dzialania/wdrazanie_lokalnych_strategii_rozwoju.html

 

 

 


Rajd rowerowy na zakończenie Projektu Współpracy

 

Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu”  oraz Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” w ramach realizacji projektu współpracy pt. Razem Objedźmy Wspólny Europejski Region akr. „ROWER” w dniu 27 września 2014 roku zorganizowała rajd rowerowy, na oznakowanej trasie szlaku rowerowego: Mirów Stary (LGD „Na Piaskowcu”) – Skaryszew (LGD „Wspólny Trakt”).

 

Na starcie uczestników powitali członkowie zarządu  LGD ,,Na Piaskowcu”, Pan Artur Siwiorek Wiceprezes, Pan Piotr Kowalski Skarbnik i współkoordynator projektu, Pan Marian Kosno Członek Zarządu, pan Marian Rutkowski  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Prezes LGD „Wspólny Trakt” Pani Teresa Majkusiak oraz Sławomir Kucharczyk koordynator projektu. Pan Artur Siwiorek przywitał wszystkich uczestników, podziękował za przybycie i chęć udziału w rajdzie, przedstawił pokrótce założenia Projektu Współpracy, a następnie zaprezentował uczestnikom przebieg trasy rajdu, na zakończenie życzył wszystkim miłych chwil podczas jazdy.

 

Projekt realizowany został w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

 

Efektem projektu jest oznakowanie ok. 275 km rowerowych szlaków turystycznych na obszarze gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec (LGD „Na Piaskowcu”) oraz Kowala, Skaryszew, Wierzbica (LGD „Wspólny Trakt”), rozmieszczenie tablic informacyjnych i kompletów stołów z ławeczkami na trasie oznakowanych szlaków, a także wydanie wspólnej broszury informacyjnej oraz map szlaków rowerowych poszczególnych gmin.

 

Przypomnijmy iż 17 września 2011 roku odbył się rajd otwierający projekt na trasie Wierzbica-Jastrząb. Uczestnicy tego rajdu otrzymali koszulki oraz pamiątkowe statuetki, natomiast zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami. Zwieńczeniem rajdu był uroczysty poczęstunek zorganizowany nad Zalewem w Jastrzębiu.

 

 

 

 

 

 


 

Konferencje prezentujące wykorzystanie środków UE dla obszarów wiejskich w województwie mazowieckim

 

 

 

W dniu 03.10.2014 r. w Szydłowcu odbyła się konferencja prezentująca wykorzystanie środków UE  w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich w latach 2007 - 2013 ze szczególnym uwzględnieniem powiatu szydłowieckiego.  W spotkaniu uczestniczył Zarząd LGD  jak również wójtowie oraz przedstawiciele urzędów Gmin z terenu LGD „Na Piaskowcu”, przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich.

 

Spotkanie otworzył Burmistrz Szydłowca - pan Andrzej Jarzyński serdecznie witając uczestników przedsięwzięcia.

 

O rezultatach i efektach realizacji PROW 2007 - 2013 na terenie Mazowsza wypowiadał się pan Krzysztof Cienkowski - Kierownik Wydziału Wdrażania Programów Unijnych dla Rolnictwa w Departamencie Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

Kolejny głos w konferencji należał do pana Wojciech Winiarski - Prezesa Lokalnej Grupy Działania "Na Piaskowcu", który w formie prezentacji multimedialnej zobrazował wykorzystanie środków unijnych w ramach PROW na terenie działania LGD – gminy Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko i Szydłowiec. 

 

Na zakończenie o nowych perspektywach rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020 głos zabrał ponownie pan Krzysztof Cienkowski.

 

Podsumowania i zakończenia konferencji dokonał Burmistrz Szydłowca - pan Andrzej Jarzyński żywiąc nadzieję na kolejne transze środków unijnych wykorzystywanych na terenie powiatu szydłowieckiego. 

 

 


XIII Święto Żelaza i Stali w Chlewiskach pod Honorowym Patronatem

 

Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

 

 

W  niedzielę, 10 sierpnia miała miejsce w Chlewiskach trzynasta edycja Święta  Żelaza i Stali. Od wczesnych godzin rannych, na terenie Huty Żelaza, ustawiały swoje stoiska ze swojskim jadłem   zespoły śpiewacze Ostałki, Pawłowianki, Broniowianki oraz KGW w Hucie; wytwórcy, artyści, producenci, kolekcjonerzy, rzemieślnicy.

 

W sobotę zjawili się na terenie zabytkowej Huty Żelaza uczestnicy Rajdu zabytkowych samochodów – stanowiły one nie lada atrakcję dla miłośników czterech kółek. Zabytkowa Huta Żelaza, która już od dwóch lat jest odrębną jednostką - Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego udostępniła zwiedzającym swoje bogate zbiory; tradycyjnie już oprowadzali ich Stanisław i Marek Turkowie. Powodzeniem cieszyły się zabytki motoryzacji: stare samochody i motocykle. Niezwykłym zainteresowaniem cieszyły się zaprezentowane egzemplarze syreny, zwłaszcza model sportowy tego samochodu. Ci, którzy po raz pierwszy byli na tej imprezie mogli oglądać zbiór maszyn do szycia, obrabiarki, urządzenia Wielkiego Pieca, ciągi technologiczne do obróbki ręcznej. Swoje umiejętności demonstrowali kowal - , garncarz – Wiesław Rokita z Rędocina, a rękodzieła  florystyka Renata Olan oraz Szydłowieckie Pasjonatki. Swoje prace wystawiali rzeźbiarz Ryszard Marcula i malarz Ryszard Ciereszko. Były też stoiska z regionaliami oraz kamieniami.

 

Tradycyjnie już miłośnicy i amatorzy swojskiego jadła zajadali się racuchami, pierogami, ciastem, miodem, chlebem ze smalcem. Uczestnicy chlewiskiego festynu brali udział w degustacji potraw przygotowanych przez Pawłowianki, Załawianki, Broniowianki, KGW w Woli Zagrodniej, Hucie, Skłobach oraz pracownice GOK: Jolantę Kołodziej, Izabelę Stachurę, Barbarę Gawin, Martę Guzę, Dorotę Pawlak, Kazimierę Nowakowską. Przygotowane kulinaria, to: trepy, skłobskie jagodzianki, jabłecznik Zagrodni, kluski Zasławskie, racuchy z Pawłowa, żeberka po chłopsku, kapusta z grochem z Pawłowa, broniowska porka, pierogi, pazibroda,, smalec.

 

Najmłodsi mogli się bawić w wesołym miasteczku smakując słodycze i lody. W godzinach 14:00 – 17:00 swój park krajobrazowy oraz obiekty udostępnił do bezpłatnego zwiedzania Manor House. W tym roku w imprezie uczestniczyło także Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Od  honorowych krwiodawców zebrano 7,65 l krwi; zbierano ją dla małej Julci z Dobruta.

 

Podczas festynu przeprowadzane były konkursy i quizy: Na  najbardziej trafne hasło przeciwko używkom  - wygrała Kinga Młynarczyk; na najkrótszą fraszkę o Chlewiskach; quiz- „Nałogom- stop!”. Najkrótszą fraszkę napisała Henryka Zielonka otrzymując telefon komórkowy - sponsorem był Operator sieci telefonii komórkowej PLAY. Pozostali laureaci otrzymali nagrody i upominki, których sponsorami byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOK, Krzysztof Adamczyk i Andrzej Szymon Woda.

 

Program artystyczny obejmował występy zespołów i kapel ludowych. Wystąpiły Broniowianki, Pawłowianki, Ostałki, Załawianki, Kapela Józefa Wyrwińskiego, Kapela Bliżej Serca. Swój repertuar wokalny przedstawił zespół Seniorek i Seniorów z Szydłowca. Publiczność została porwana przez radomską artystkę Annę Prus.  Na scenie występowali: kabaret kielecki Czwarta Fala; zespół dla dzieci MASKOTKI, zespół folkowy OXIDE, zespół Disco-Polo MARKUS, DJ HAUS, zespół AMARETTO. Cały  festyn prowadzili Kazimiera Nowakowska i Andrzej Szymon Woda.

 

Organizatorami  Święta Żelaza i Stali są Wójt Gminy Chlewiska oraz Dyrektor Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. W tym roku  Święto Żelaza  i Stali odbywało się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego; przybyłych na imprezę gości witał Wójt Gminy Chlewiska Krzysztof Adamczyk.

 

Na XIII Święto Żelaza i Stali  przybyli: Marszałek Mazowiecki Leszek Ruszczyk, radna mazowiecka Agnieszka Górska, radny mazowiecki dh Zbigniew Gołąbek,  Przewodniczący Rady Powiatu Szydłowieckiego Marek Sokołowski, Sekretarz Powiatu Krzysztof Bernatek; byli także: wójtowie okolicznych gmin: Borkowice – Robert Fidos, Orońsko – Zdzisław Bredłowski, Jastrząb – Zofia Kosno, Sekretarz gminy Mirów - Jarosław Basiak; uczestniczyli również: Prezes Zarządu LGD Na Piaskowcu Wojciech Winiarski, Prezes Banku Spółdzielczego w Jedlińsku – Krzysztof Sadurski, samorządowiec, sojusznik gminy Chlewiska i miłośnik jej bogactwa krajobrazowego Bogumił Ferensztajn, Radę Gminy Chlewiska reprezentował jej Przewodniczący Walenty Demczuk. Z ramienia dyrekcji Muzeum Techniki i Przemysłu obecny był Paweł Żochowski.

 

W imprezie uczestniczyli samorządowcy, radni powiatowi, gminni, turyści, mieszkańcy woj. świętokrzyskiego i mazowieckiego. Dopisywała piękna słoneczna pogoda, humory. Każdy znalazł coś dla siebie. I edukację i rozrywkę. W zabawie nie przeszkadzał wiek jej uczestników. Utworzone przez chlewiski samorząd w 2002 roku Święto Żelaza i Stali stało się sztandarową imprezą Powiatu Szydłowieckiego. Imprezą o charakterze edukacyjno - integracyjno – rozrywkowym. Popularne chlewiskie „żelazo” weszło na stałe do kalendarza imprez kulturalnych Województwa Mazowieckiego.

 

Wszyscy bawili się znakomicie do  1 godziny w nocy. Bezpieczeństwo i porządek zapewniały: szydłowiecka policja, profesjonalna ochrona, OSP w Chlewiskach oraz chlewiska Służba Zdrowia.

 

Tegoroczne Święto Żelaza i Stali przygotowali pracownicy Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Chlewiskach na czele z jego kierownikiem Zbigniewem Przygodzkim; pracownicy Zakładu Komunalnego gminy Chlewiska. Tak, jak w poprzednich latach partnerem organizatorów był Powiat Szydłowiecki.  Realizatorem tegorocznego Święta Żelaza i Stali był Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach, który na ten cel pozyskał pomoc finansową składając wniosek w zakresie małych projektów w ramach działania 413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013. (materiał i zdj. ze strony Urzędu Gminy Chlewiska)

 

 


 

Wakacyjny Festyn Rodzinny 2014

 

W niedzielne, słoneczne popołudnie 3 sierpnia 2014  r. w Borkowicach odbył się Wakacyjny Festyn Rodzinny 2014. 

 

Festyn rozpoczął się występami dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach  oraz ze Szkoły Podstawowej z Rzucowa. 

 

Wśród zespołów występujących podczas festynu był kabaret Pigwa, który swoim charakterystycznym dowcipem bawił publiczność. Ponadto przybyli mieli możliwość bawić się przy akompaniamencie zespołu ludowego Mirowianki z Mirowa, grupy Expert i Verdis, zespołu akordeonowego ze Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach oraz grupy Amaretto - zespołu grający muzykę włoską. Gwiazdą tegorocznego festynu był  zespół disco polo Akcent, który przyciągnął dużą ilość osób. Po występach zespołów mogliśmy obejrzeć pokaz sztucznych ogni i bawić się do północy przy muzyce Dj House.

 

Podczas trwania festynu organizowane były liczne konkursy i zabawy,  w których mogły brać udział całe rodziny. Dzięki Paniom ze Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych ze Smagowa, Klubowi Seniora z Borkowic oraz Paniom z Gminnego Ośrodka Kultury mogliśmy popróbować smacznych, innowacyjnych dań. Ponadto dla najmłodszych udostępniony był plac zabaw z wieloma atrakcjami.

 

Ponadto podczas Festynu funkcjonowało stoisko Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu”, gdzie można było uzyskać informacji na temat działalności LGD, zakresu realizowanych działań, możliwości otrzymania wsparcia finansowego oraz otrzymać ciekawe gadżety.

  


Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

 

 

 

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

 

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

 

- II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz

 

- wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

 

Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 320).

 

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

 

1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),

 

2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),

 

3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),

 

4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),

 

5) innowacyjność (w skali lokalnej),

 

6) decentralizacja zarządzania i finansowania,

 

7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

 

Poniżej załączone zostały „Zasady realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Polsce” 


 

Relacja z XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych

 

Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy

 

W dniu 06 lipca 2014 roku w Zaborowiu odbył się "XVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy". 

 

Pani Dorota Gawor Kierownik Świetlicy w Zaborowiu powitała wszystkich gości oraz uczestników Przeglądu. Przegląd zaszczycili swoją obecnością: Pan Dariusz Bąk Poseł                  na Sejm RP, Pan Marek Figarski radny Powiatu Szydłowieckiego, Pani Zofia Kosno – Wójt Gminy Jastrząb, Pan Krzysztof Adamczyk – Wójt Gminy Chlewiska, Pani Katarzyna Szpur – Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Radomiu, Pan Aleksy Sasin – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Szydłowcu oraz członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu”, Pan Sławomir Ciepiela – Przewodniczący Rady Gminy i radni oraz sołtysi Gminy Orońsko.

 

Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonał Wójt Gminy Orońsko Pan Zdzisław Bredłowski.

 

Przegląd został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

 

W tegorocznym Przeglądzie wzięło udział 6 Zespołów Ludowych, które zaprezentowały różnego rodzaju zwyczaje i obrzędy dawnej wsi. Łącznie w Przeglądzie wzięło udział ponad 100 artystów ludowych z województwa mazowieckiego.

 

Jury w składzie: mgr Grażyna Wieczerzyńska, mgr Adolf Krzemiński, mgr Joanna Strzelecka, mgr Lidia Kruk oceniało dobór repertuaru, poziom artystyczny oraz charakterystyczne cechy stylu regionalnego. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników przeglądu Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: Zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca w Przeglądzie otrzymały puchary ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

 

I miejsce otrzymał: Zespół Obrzędowy „Przystalanki” z Przystałowic Małych gm. Rusinów za obrzęd – „Ocepiny” nagrodę ufundował Wójt Gminy Orońsko
Pan Zdzisław Bredłowski.

 

II miejsce otrzymał: Zespół Obrzędowy „Zaborowianki” z Zaborowia gmina Orońsko za obrzęd – „Kiszenie kapusty” nagrodę ufundował Starosta Powiatu Szydłowieckiego Pan Włodzimierz Górlicki.

 

III miejsce otrzymał: Zespół Obrzędowy „Ostałki” z Ostałówka gmina Chlewiska za obrzęd – „Od ziarenka do bochenka” nagrodę ufundował Starosta Powiatu Szydłowieckiego Pan Włodzimierz Górlick.

 

Nagrodę specjalną otrzymał Zespół Obrzędowy „Gotardowie” ze Zwolenia gmina Zwoleń za obrzęd „Dzień Trzech Króli” oraz wielopokoleniowość nagroda ufundowana przez Dyrektora Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Radomiu Panią Katarzynę Szpur.

 

Wyróżnienia otrzymały zespoły:

 

- Zespół Obrzędowy z Korzyc gmina Szydłowiec za obrzęd „Suszenie siana”,

 

- Zespół Obrzędowy „Rogowianki” z Rogowa, gmina Mirów, za obrzęd „Zaloty”.

 

Przegląd uświetniły występy Zespołów i kapel ludowych tj:

 

1. Kapela Zdzisława Kwapińskiego z Radomia,
2. Kapela Józefa Wyrwińskiego z Korzyc,
3. Kapela Wacława Bednarka z Zakrzewa,
4. Kapela Rodzinna Pończaków i Piotra Gacy z Rdzowa, 
5. Kapela Henryka Zawadzkiego ze Strzałkowa,
6. Zespół Ludowy „Wolanki” z Woli Lipienieckiej Małej gmina Jastrząb,
7. Zespół Ludowy „Zakukała Kukułecka„ z Gałek Rusinowskich gmina Rusinów,

 

8. Zespół dziecięcy z Guzowa.

 

które otrzymały nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Orońsko Pana Zdzisława Bredłowskiego.

 

Jury „XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy” stwierdziło wysoki poziom artystyczny i bogatą prezentację tradycyjnego repertuaru i muzyki (informacje oraz zdj. udostępnione przez Urząd Gminy w Orońsku). Galeria

 

 


Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

 

Miło nam poinformować, iż konkurs fotograficzny ogłoszony przez  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu”  pt. „Przyroda obszaru LGD w obiektywie” został rozstrzygnięty. W konkursie wzięło udział 35 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu”, którzy złożyli łącznie 151 prac. Temat konkursu był dość szeroki, co dawało uczestnikom duże możliwości do zaprezentowania swoich umiejętności oraz ciekawego przedstawienia treści.

 

Zdajemy sobie sprawę, że uczestnicy konkursu są dopiero początkującymi fotografami, jednak wykazali się dużym talentem, ciekawymi ujęciami oraz oryginalnym podejściem do tematu konkursu.

 

Jury konkursu oceniło pracę pod kontem technicznym ale również zwracało uwagę na pomysłowość i spostrzegawczość autorów oraz oryginalność uchwyconych przez nich obrazów.

 

Jury po burzliwych obradach postanowiło przyznać:

 

I miejsce Ilonie Sztacherze za pracę „Pierwsze promienie słońca”;

 

II miejsce Wiktorii Wlazło za pracę „Działalność bobrów na rzece”;

 

 

III miejsce Juli Florczyk za pracę „Żuk leśny”

 

 

Dodatkowo jury postanowiło przyznać wyróżnienia za pracę: „Jestem” Agacie Basaj, „Maja w ogrodzie” Patrycji Maciąg, „Kwiat jabłoni” Marcie Ozan, „Jesienne korale” Aleksandrze Kaczmarek, „Widok” Julii Mamli, „Sierota” Katarzynie Strzeleckiej, „Skałka Sadek” Wiktorii Winiarskiej, „Żadna praca nie idzie na marne” Mikołajowi Smolarskiemu, „Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – Budząca się do życia przyroda” Nikoli Misiak, „Bocian” Wiktorii Łobodzie, „Drzewo obalone przez bobry” Klaudii Maj, „Rzeka Szabasówka” Łucji Wójcik, „Tama zbudowana przez bobry” Klaudii Siudzie.

 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy natomiast pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. GALERIA

 


 

LGD „Na Piaskowcu”  na Międzynarodowych Targach

 

Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL Kielce 2014

 

Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL na trwałe wpisały się w kalendarz wydarzeń, w których uczestniczy Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu”. Tegoroczna edycja Targów była już piątą podczas której mieliśmy możliwość zaprezentowania dziedzictwa kulturowego, turystykę oraz inne lokalne zasoby naszego regionu, jak choćby potrawy przygotowane przez członków zespołu folklorystycznego Wolanki. 

 

 

           Wyjątkowo w tym roku nasze Stowarzyszenie dzieliło stoisko z Lokalnymi Grupami Działania Południowego Mazowsza. Stoisko dzieliliśmy z LGD „Razem dla Radomki”, „Wspólny Trakt”, „Dziedzictwo i Rozwój”, „Zapilicze”, „Wszyscy Razem” oraz zespoły śpiewacze i koła gospodyń wiejskich z ich obszarów.

 

Targi AGROTRAVEL to najważniejsza wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce, która integruje branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy. Są doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. Ich charakterystyczną cechą jest możliwość upowszechnienia, w jednym miejscu i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki. To wyjątkowe miejsce pełne barw i zapachów, przywodzące na myśl wakacyjny wypoczynek pod gruszą i wspomnienia z dzieciństwa. Co więcej to centrum spotkań potencjalnych nowych przedsiębiorców oraz partnerów do współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej.

 

Targi AGROTRAVEL, gromadząc co roku blisko 150 wystawców z kraju i zagranicy oraz blisko 20-tysięczną publiczność, umożliwiają niepowtarzalną okazję do spotkań w szerokim międzynarodowym gronie elity turystyki wiejskiej, do nawiązywania cennych bezpośrednich partnerskich kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami działań. Służy temu zarówno prezentacja wystawców, jak również organizacja licznych wydarzeń towarzyszących tj.: konferencje, szkolenia, warsztaty czy spotkania.

 

Na stoisku zorganizowanym pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego prezentowaliśmy nasze osiągnięcia i materiały promujące naszą Małą Ojczyznę m.in. biuletyn i broszurę informacyjną LGD, informator turystyczny i gadżety. W ramach prezentacji naszego regionu zabraliśmy ze sobą zespół folklorystyczny „Wolanki” z gminy Jastrząb, który oprócz zaprezentowania swoich tradycyjnych potraw, przygrywał przy naszym stoisku, a także wystąpił na estradzie. Należy podkreślić, że stoisko Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach którego mieliśmy możliwość zaprezentować nasze dokonania, należało do najbardziej barwnych i najczęściej odwiedzanych. Fakt ten został zauważony przez organizatorów Targów, co doprowadziło do przyznania 3 miejsca w konkursie na najciekawsze stoiska tegorocznej edycji imprezy.

 

 

Targi stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania szerokiemu gremium naszych dokonań, zasobów turystycznych i kulturowych. Ponadto tworzą możliwość wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów z innymi Lokalnymi Grupami Działania z terenu całego kraju a nawet organizacjami turystycznymi z obszaru Europy. natomiast dla zwiedzających to doskonała okazji do zapoznania się z polską ofertą turystyczną ale również do bliższego obcowania z lokalnym folklorem i rękodziełem.

 

Na targowej imprezie Lokalną Grupę Działania „Na Piaskowcu” reprezentowali: Prezes Zarządu Wojciech Winiarski, Wiceprezes Zarządu Artur Siwiorek, Skarbnik Zarządu Piotr Kowalski, Sekretarz Zarządu Marian Kosno oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Rutkowski.

 


Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu” ogłasza nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi; tzw. Małe Projekty. czytaj dalej


 Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu” ogłasza nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.czytaj dalej


Konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich

 

            Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. czytaj dalej 

Festiwal piosenki harcerskiej i patriotycznej im. Janusza Łąckiego

 

W dniu 9 listopada 2013r. odbył się już po raz ósmy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej im. Janusza Łąckiego. Jest to cykliczna impreza kulturalna, której celem jest szerzenie piosenki harcerskiej, zuchowej i patriotycznej. Tegoroczny Festiwal jak co roku, poświęcony był upamiętnieniu patrona miejscowej szkoły podstawowej Janusza Łąckiego, ostatniego przedwojennego wójta gminy Borkowice, oficera Wojska Polskiego zamordowanego w Katyniu w 1940 roku. czytaj dalej  


 

Konferencja szkoleniowa – Udrażnianie rzek

 

Zapraszamy Państwa na konferencję, która odbędzie się w dniu 28 do 29 listopada 2013 r. w podwarszawskim Grębiszewie. Podczas konferencji przekazane zostaną aktualne informacje dotyczące możliwości i współpracy związanej z pozyskanie dotacji na udrażnianie rzek w latach 2014-2020.

 

Podczas konferencji omówione zostaną m.in.: wymagania biologiczne i administracyjne budowy współczesnych przepławek; przykłady udrożnień w Polsce, na przykładzie rzek Pomorza; nowe typy przepławek dla ryb, w tym Fish Pass Lego; dotacje na przepławki dla samorządów na lata 2014-2020, w tym Life+ 2014; korytarze ekologiczne; kryteria przyznawania dotacji na udrażnianie rzek; sprawdzone formy współpracy na poziomie administracji oraz sektora pozarządowego w zakresie przyspieszenia budowy przepławek w regionach Polski Główni prelegenci seminariów: prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski; prof. dr hab. inż. Marian Mokwa; dr hab. inż. Piotr Parasiewicz; prof. dr hab. inż. Tomasz Heese; eksperci i konsultanci ds. funduszy unijnych.

 

Więcej informacji w serwisie www.migracje.net

 


Relacja z wystawy w Rzucowie „Drewniane jest piękne”.

 

31 sierpnia 2013 r. na terenie zabytkowego parku dworskiego w Rzucowie odbyło się uroczyste otwarcie plenerowej wystawy fotografii prezentującej walory lokalnej architektury drewnianej, pt. „Drewniane jest piękne”. Ekspozycję można było zwiedzać przez kolejne trzy weekendy września.  czytaj dalej

 


Informujemy iż biuro LGD "Na Piaskowcu" zmieniło swoją siedzibę.

Zapraszamy do nowego biura: 

ul. Kolejowa 9 b  I piętro (budynek Biblioteki multimedialnej)

w przypadku pytań prosimy dzwonić na następujący nr 48 617 52 10


 

Dni Jastrzębia 2013 połączone z Dożynkami Gminnymi

 

Niedzielne uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, na którą mieszkańcy poszczególnych wiosek przynieśli dożynkowe wieńce. Dziękowano za tegoroczne plony – gwarancję, że nikomu nie zabraknie chleba. czytaj dalej


Drewniane jest piękne – plenerowa wystawa zdjęć prezentujących drewniane zabytki

31 sierpnia modrzewiowym dworze w Rzucowie otwarto bramy i gościnni gospodarze zaprezentowali wystawę fotografii architektury drewnianej. Ekspozycja powstała dzięki zaangażowaniu autorów: Małgorzaty i Bartłomieja Sęków oraz dofinansowaniu uzyskanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.   czytaj dalej


Szydłowieckie Wieńcowanie

Tradycyjnie na zakończenie lata obchodzone jest święto plonów. Dożynki stanowią uhonorowanie całorocznego trudu rolników oraz podziękowaniem za ciężką pracę. To również możność do integracji mieszkańców oraz propagowanie lokalnych producentów żywności. Za tegoroczne plony mieszkańcy naszej gminy dziękowali podczas uroczystości dożynkowych, które odbyły się 1 września w Szydłowcu. czytaj dalej


Dożynki Województwa Mazowieckiego - Miętne 2013

 

Tegoroczne Dożynki Województwa Mazowieckiego odbyły się 25 sierpnia 2013 r. w Miętnem koło Garwolina na terenie Zespołu Szkół Rolniczych oraz Powiatowego Ośrodka Sportu. czytaj dalej 

 


Samochody, Wielki Piec i racuchy

XII Święto Żelaza i Stali przeszło do historii.  Dyrektorzy Muzeum Techniki – Jerzy Jasiuk i Piotr Mady odsłonili tablicę informującą, że  chlewiski oddział  warszawskiego Muzeum Techniki jest samodzielną placówką muzealną, a nazwa jej brzmi: Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Chlewiskach

 


 

 

Młodzi Gniewni po raz kolejny zwycięzcami Ligi Piątek Piłkarskich 

Przez cztery niedziele poczynając od 07 lipca, dziesięć drużyn zmagało się w rozgrywkach Ligi Piątek Piłkarskich 2013 zorganizowanych przez Powiat Szydłowiecki pn.” Impreza sportowo- rekreacyjna Powiatu Szydłowieckiego”. Ostatecznie wygrała drużyna Młodzi Gniewni, która triumfowała 28 lipca podczas uroczystego zakończenia imprezy.

 


 

            Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu” pragnie podziękować Burmistrzowi Szydłowca Panu Andrzejowi Jarzyńskiemu za nieodpłatne udostępnienie lokalu na Biuro Lokalne Grupy Działania „Na Piaskowcu”. Dzięki decyzji Pana Burmistrza jesteśmy bliżej naszych beneficjentów i możemy jeszcze aktywniej włączać się w działania inicjowane na obszarze LGD. Dziękujemy także Pracownikom Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu - Zamek  Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego z miłe przyjęcie i okazaną życzliwość.

 


 

„ To Już 10 lat Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu ”

 

            Na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu w dniu 05 lipca 2013 roku odbył się Festyn z okazji 10 – lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na Imprezę oprócz uczestników WTZ i ich rodziców zostały zaproszone władze Miasta i Powiatu oraz zaprzyjaźnione Warsztaty: z Ostałówka, Skarżyska i Wilczowoli a także DPS Wierzbica, CZŁONKOWIE Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu oraz  Sponsorzy. Festyn rozpoczął się przemówieniem Kierownika WTZ Łukasza Rejka, oraz Prezes SPON Stanisławy Czerwiak, która  odczytała List Gratulacyjny od Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz.

 


 

50 - lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej

 

Jubileusz 50 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej świętowano 29 czerwca br. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, odprawiona na placu przy remizie, przez ks. dziekana Adama Radzimirskiego oraz ks. Artura Furę, który wygłosił okolicznościowe kazanie. 

 


XVII Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych
Prezentujących zwyczaje i obrzędy

 

W niedzielę 07 lipca 2013 r. w Zaborowiu odbył się kolejny bo już „XVII Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych Prezentujących zwyczaje i obrzędy”. 

W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 8 zespołów i 6 kapel ludowych, które zaprezentowały różnego rodzaju zwyczaje i obrzędy dawnej wsi. Łącznie w przeglądzie wzięło udział ponad 125 artystów ludowych z terenu województwa mazowieckiego. Jak co roku występy przybyłych na przegląd zespołów były oceniane przez jury w składzie: Wieczerzyńska Grażyna, Adolf Krzemiński, Joanna Strzelecka, Jolanta Kacprzyk. Komisja konkursowa przy ocenie brała pod uwagę dobór repertuaru, poziom artystyczny oraz charakterystyczne cechy stylu regionalnego.

czytaj dalej

 


 

Zmiany w Małych projektach

 

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 31 stycznia 2013 r. Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu:

 

·                 Limit pomocy na beneficjenta małych projektów został zwiększony do 200 000 zł w okresie programowania, chyba, że beneficjent może ubiegać się o pomoc w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Wtedy jego limit na małe projekty zostaje zmniejszony do 50 000 zł w okresie programowania.

 

·                 Zwiększenie kwoty pomocy na jeden mały projekt z 25 000 zł do 50 000 zł. 

Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw 16.01.2013 r. (poz. 63) i jest dostępne na stronie internetowej Dziennika Ustaw www.dziennikustaw.gov.pl oraz na stronie LGD „Na Piaskowcu” w zakładce Nabór wniosków 2013 (odsyłacz do rozporządzenia)W związku z planowanymi naborami z działania Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsiębiostw oraz licznymi pytaniami beneficjentów prezentujemy broszurę dotyczącą tego działania. Bez wątpienia potencjalni beneficjenci odnajdą w niej podpowiedzi i odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

 

Poradnik wnioskodawcy do pobrania


 

 23 marca bieżącego roku zakończył się Weekendowy kurs specjalistyczny z przedsiębiorczości dla społeczności LGD, organizowany przez Lokalną Grupę Działania "Na Piaskowcu".
Kurs odbywał się w dniach 2-3, 16-17 i 23-24 marca i przybliżył uczestnikom zagadnienia dotyczące m.in. rejestracji firmy, form opodatkowania, dokumentów księgowych, dochodu w firmie, prawa pracy i rodzajów umów o pracę. Kursanci uczyli się także obsługi programów Płatnik i Rachmistrz. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób pozyskiwać środki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.
    Zainteresowanie szkoleniem było bardzo duże, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc ukończyło je 20 osób.
    Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty. W zakończeniu szkolenia uczestniczyli Członkowie Zarządu Pan Marian Kosno i Artur Siwiorek, którzy przybliżyli uczestnikom cele LGD.

 

 

 

 


  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszą broszurą informacyjną LGD "Na Piaskowcu" tj. Broszurą Dobrych Praktyk opisującą część dotychczasowo zrealizowanych projektów przez Beneficjentów Stowarzyszenia w ramach Osi IV Leader PROW 2007-2013.

 

     

 


 

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH

"Zabytki i Atrakcje Turystyczne Mej Małej Ojczyzny”.

W dniu 3 października 2012 r. w szydłowieckim Zamku przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu” w osobach: Prezes Zarządu Pan Kazimierz Nędzka, Wiceprezes Zarządu Pan Marian Kosno, Skarbnik Zarządu Pan Piotr Kowalski oraz Członek Zarządu Pan Artur Siwiorek, a także przedstawicielka Biura LGD Pani Izabela Górska dokonali otwarcia wystawy pokonkursowej prac plastycznych pt. "Zabytki i Atrakcje Turystyczne Mej Małej Ojczyzny”. W otwarciu uczestniczyło ok. 50 dzieci oraz przedstawiciele szkół obszaru LGD. Podczas uroczystego otwarcia dokonano wręczenia wspaniałych nagród rzeczowych, ufundowanych ze środków unijnych, oraz ugoszczono przybyłe dzieci słodkim poczęstunkiem. Szczególne uznanie należy się Pani Monice Szcześniak, pracownicy Biura LGD, za trud włożony w organizację wystawy.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom konkursu, dziękujemy wszystkim za przybycie na otwarcie wystawy oraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do jej odwiedzenia. Wystawę będzie można obejrzeć do dnia 17 października 2012 r.

 


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NAJNOWYSZYMI WYNIKAMI BADAŃ LGD "NA PIASKOWCU" DOTYCZĄCYMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NASZYM REGIONIE:

 

 


WYSTAWA MAZOVIECKIE NAJ – PROMOCJA TURYSTYKI ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ W RAMACH MAZOVIA EXPO 2012

Pierwszy raz LGD „Na Piaskowcu” będzie uczestniczyć w tak wspaniałym przedsięwzięciu wystawowym jakim jest Wystawa Plenerowa Mazovia Expo 2012 „Mazowieckie Naj - The Best of Polish Mazovia“. Jest to pierwsza wystawa plenerowa prezentująca mazowieckie NAJ z zakresu głównie turystyki, geografii, przyrody i kultury. Wystawa obejmie 38 regionów Mazowsza, których atrakcje będą przedstawiać 42 barwne fotogramy 100x130cm, w wersji językowej polskiej i angielskiej. Celem jest promocja Województwa poprzez dostarczenie wiedzy o współczesnym Mazowszu, jego atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej, historycznej, kulturowej i gospodarczej, a także pobudzanie zainteresowania Mazowszem, promocja atrakcji i symboli turystycznych regionu Mazowieckiego, i zaprezentowanie regionu LGD jako wyjątkowego obszaru o dużych walorach przyrodniczych, kulturalnych i turystycznych. Grupą docelową mieszkańcy Warszawy i aglomeracji, cudzoziemcy mieszkający w Warszawie oraz turyści, a także przedstawiciele zaproszonych na otwarcie środowisk samorządowych i biznesowych. Szacowana oglądalność obejmie ok. ok. 1000 – 1600 osób dziennie, przez pierwsze półrocze ekspozycji: ponad 160000 osób. Patronaty honorowe objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Krajowa Izba Gospodarcza, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Samorząd Województwa. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy!!! Szczegóły poniżej:

Czas ekspozycji to 5 czerwiec 2012 – 30 czerwiec 2013

Lokalizacje: 5-15 czerwca 2012 r.– Warszawa, ogrody BUW,  15 czerwca - 31 października 2012r. – Warszawa, Stare Miasto, od listopada 2012 r. miasta i gminy Mazowsza, maj-czerwiec 2013 r. – Warszawa.

Poniżej przedstawiamy tablicę Ziemi Szydłowieckiej:

 


 

UWAGA!!!!

Wszystkim Beneficjentom przypominamy, iż z dniem 26 stycznia 2011 r.
zmianom uległy Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Na Piaskowcu”.
W ramach opracowywania uzasadnienia zgodności projektu
z celami/zadaniami LSR należy posługiwać się następującą tabelą:

Cele

Cel szczegółowy

Zadania

CG1: Wysoka atrakcyjność turystyczna obszaru objętego Strategią umożliwiająca czerpanie dochodu
z turystyki

 

CS1: Działania na rzecz promocji obszaru LGD

Zad. 1.1.1: Program promocji obszaru LGD (w tym informacja turystyczna, materiały promocyjne, imprezy promujące region, udział w targach turystycznych, badania)

 

 

 

 

 

 

CS2: Poprawa jakości szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej

Zad. 1.2.1: Budowa, rozbudowa lub modernizacja: ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, miejsc wypoczynkowych, obiektów małej architektury i innych przedsięwzięć w dziedzinie infrastruktury turystycznej (w tym: kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i wodnej)

 

Zad.1.2 2: Odbudowa, renowacja, remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru lub objętych ewidencją zabytków

 

 

CG2: Poszukiwanie nowych metod zarobkowania na wsi (rozwój alternatywnych form gospodarowania i MSP)

 

 

CS1: Wsparcie rozwoju gospodarczego i powstanie nowych miejsc pracy

Zad. 2.1.1: Rozwój przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy (w tym rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej)

Zad. 2.1.2: Materiały, badania i analizy dotyczące przedsiębiorczości obszaru LGD

CG3: Podniesienie jakości zasobów ludzkich w regionie objętym LSR

 

CS 1: Wzrost liczby mieszkańców korzystających ze szkoleń

Zad. 3.1.1: Szkolenia i warsztaty dla LGD i mieszkańców obszaru LGD w tym podnoszenie umiejętności interpersonalnych, kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców zamieszkujących obszar objęty strategią

 

CS 2: Poprawa oferty spędzania wolnego czasu  skierowana do mieszkańców obszaru LGD

 Zad. 3.2.1: Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, modernizacji czy dostosowania budynków oraz projekty dotyczące adaptacji lub wyposażenia istniejących miejsc, których to celem jest stworzenie lub odnowienie placówek umożliwiających młodzieży lub osobom dorosłym kreatywne spędzanie wolnego czasu

 


Zapraszamy do zapoznania się z Mapą Lokalnych Grup Działania w Polsce,

opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z
informacjami o Inicjatywie Leader, które można uzyskać otwierając
poniższy plik
:    Mapa LGD Pl. pdf,

                      Podejście Leader.pdf


 
Nasi Partnerzy
                                     

 

                           

  

 

Finansowanie

Analog Clock2

Statystyka

Użytkownicy: 1
Nowości: 219
Adresy stron: 21
gości: 954973

Gościmy